มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
28/05/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
25/05/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปี 2563
23/05/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2563
22/05/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2563
20/05/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563
20/05/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>