มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
01/07/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตตร์
27/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเพิ่มเติมครั้งที่ 3
24/06/63 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 4
23/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
23/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>