มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
24/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
12/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
11/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
03/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช)
03/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
02/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>