มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
15/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
05/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26/12/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2516 รอบที่ 1(Portfolio) ครั้งที่ 1/1
18/12/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
08/12/60 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญา วันที่ 29 พฤศจิการยน 2560
08/12/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ Portfolio ครั้งที่ 1/2
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>