มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
14/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
12/09/60 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3185/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
12/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
05/09/60 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
05/09/60 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2560
25/08/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>