Untitled Document
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต
       
 
นิติศาสตรบัณฑิต พยบาลศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร     มหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
     
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต      
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>