Untitled Document
ระดับปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต
       
 
นิติศาสตรบัณฑิต พยบาลศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร     มหาบัณฑิต
ระดับปริญญาเอก
     
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต      
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>