Untitled Document
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2553
3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
4. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>