Untitled Document
ข้อบังคับ
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558(ยกเลิก)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555(ยกเลิก)
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556(ยกเลิก)
- ข้อบังคับสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2545
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2559
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>