Untitled Document
ระเบียบ
-
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2560
- ระเบียบสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ที่ชนะการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2548
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550(ยกเลิก)
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>