Untitled Document
ประกาศ
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2561
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.วิชาชีพครู)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์สภาวิชาชีพที่ควบคุม ปีการศึกษา 2559-2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการขอเปิดหลักสูตร พ.ศ.2559
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
- ประกาศมหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
- ประกาศมหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสอนกรณีพิเศษ
- ประกาศมหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้วิชาชีพพื้นฐานระดับปริญญาตร
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2557
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
- ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอยกเว้นการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2548
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การกำหนดอัตราการรับ-จ่ายค่าธรรมเนียมขอสอบแก้ “ E ”
- ประกาศมาหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
- ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>