Untitled Document
คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2555
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2556
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2557
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2558
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2559 [คู่มือหลักสูตรที่เปิดสอน]
   
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>