Untitled Document
จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด (สรุป ณ ปีการศึกษา นั้นๆ)
  จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>