Untitled Document
จำนวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด (สรุป ณ ปีการศึกษา นั้นๆ)
  จำนวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  จำนวนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>