มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
14/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
06/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
01/08/61 ตารางนัดหมาย ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2561
01/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบทั่วไป
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>