มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
12/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
12/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562
05/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรม ในหลักสูตรปรัะกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
03/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
03/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกตรี
02/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>