มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
10/04/60 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรการพัมนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28/02/60 แบบรายงานการตรวจสุขภาพเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษา และตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ
22/02/60 แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
20/02/60 แบบรายงานการลงทะเบียนเรียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
15/07/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง
29/04/59 ประกาศกระทราวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>