มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
26/11/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
24/10/61 รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
23/11/60 แบบกรอกข้อมูลโปรแกรม KSP BUNDIT สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางการศึกษา
31/10/60 แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
10/04/60 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรการพัมนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28/02/60 แบบรายงานการตรวจสุขภาพเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษา และตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>