มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
23/11/60 แบบกรอกข้อมูลโปรแกรม KSP BUNDIT สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางการศึกษา
31/10/60 แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
10/04/60 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรการพัมนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28/02/60 แบบรายงานการตรวจสุขภาพเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษา และตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ
22/02/60 แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
20/02/60 แบบรายงานการลงทะเบียนเรียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>