มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
17/07/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบเสนอการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
21/05/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
21/05/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
16/05/61 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2550
27/10/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
04/10/60 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.(อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html)
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>