มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
27/10/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
04/10/60 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.(อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html)
05/04/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร [(1) เทคโนฯการจัดการอุตฯ ฉบับปี 56,(2) สาธรณสุขฯ ฉบับปี 56,(3) ภาษาอังกฤษ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 55]
05/04/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร [(1)วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 (2)การเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2555 (3)วิชาชีพครู พ.ศ. 2557 (4)การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556]
18/11/59 สกอ. พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
07/10/59 สกอ. พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>