มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
18/10/60 รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
04/10/60 รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
28/09/60 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
 
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815120 ที่ตั้ง 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>