ข่าวประกาศ  
 
   
19/02/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ตารางสอบ)(ตารางคุมสอบ)
16/02/61  รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16/02/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
16/02/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
16/02/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
08/02/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
05/02/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
24/01/61  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
23/01/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
23/01/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
23/01/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
15/01/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
05/01/61  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26/12/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2516 รอบที่ 1(Portfolio) ครั้งที่ 1/1
18/12/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
08/12/60  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และอนุมัติปริญญา วันที่ 29 พฤศจิการยน 2560
08/12/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ Portfolio ครั้งที่ 1/2
07/12/60  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3886/2560 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30/11/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
23/11/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
23/11/60  แจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
10/11/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
10/11/60  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษามารับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
03/11/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
31/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
25/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
20/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
19/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
17/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10/10/60  แจ้งผู้สำเร็จการศึกษามารับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
02/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
02/10/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
30/09/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
26/09/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
26/09/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2560
14/09/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
12/09/60  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3185/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
12/09/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
05/09/60  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
05/09/60  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2560
25/08/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
16/08/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
16/08/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 3
09/08/60  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
09/08/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
18/07/60  การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
14/07/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
13/07/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
11/07/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
11/07/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
11/07/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10
26/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2559
26/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
21/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
20/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
19/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
17/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกาาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
16/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
15/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
15/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2560
14/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
14/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
13/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
09/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
09/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
09/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
08/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2560
07/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา
07/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
06/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
02/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ป.วิชาชีพครู)
02/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกาษา 2559
01/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
01/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
01/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
01/06/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
27/05/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
26/05/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560
26/05/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
19/05/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์
09/05/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
01/05/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
12/04/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
12/04/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
05/04/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
05/04/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
24/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
23/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับภาคปกติ
23/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับภาคพิเศษ
20/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
13/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต
07/03/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
21/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
21/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
15/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
14/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
08/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560
07/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560
07/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
06/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ครั้งที่ 2
01/02/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน
18/01/60  หนังสือ แจ้งกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
11/01/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
06/01/60  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) สาขาวิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
23/12/59  แบบสำรวจข้อมูลอาจารย์
16/12/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
16/12/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
16/12/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
08/12/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบโควตา หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชการจัดการธุรกิจค้าปลีก
17/11/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
17/11/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
11/11/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
02/09/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 9 (รหัส 57) และรุ่นที่ 10 (รหัส 58)
02/09/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 2
30/06/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา
16/06/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นปี
06/06/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์สภาวิชาชีพที่ควบคุม ปีการศึกษา 2559-2560
06/06/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการขอเปิดหลักสูตร พ.ศ.2559
06/06/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี
02/06/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นปี
10/05/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
28/04/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
20/04/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
20/04/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
20/04/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
11/02/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
20/01/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
12/01/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
12/01/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสอนกรณีพิเศษ
12/01/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
12/01/59  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้วิชาชีพพื้นฐานระดับปริญญาตรี
22/10/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
22/10/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
22/10/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
14/07/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
14/07/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ
02/04/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือให้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
22/01/58  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2557
22/10/57  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
22/10/57  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ชั้นปีที่ 1
30/10/56  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษา พ.ศ. 2556
26/08/56  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556