ระบบจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา 2560-2561
   
บุคคลที่มีสิทธิ์เข้าใช้งานในส่วนนี้คือ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในช่วง วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 6 พฤศจิกายน 2561

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สอบถามได้ที่ 044815111 ต่อ 102,107