Untitled Document
 
ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี
  ภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนทีี่ 2 ปีการศึกษา 2561