Untitled Document
กำหนดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายการ ภาคปกติ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
สมัครทดสอบวัดความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ 1-10 กันยายน 2561 1-10 กันยายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ฯ 14 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561
ทดสอบวัดความรู้    
     วิชาภาษาอังกฤษ 19 กันยายน 2561 (09.00-12.00 น.) 15 กันยายน 2561 (09.00-12.00 น.)
     วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 19 กันยายน 2561 (13.00-16.00 น.) 15 กันยายน 2561 (13.00-16.00 น.)
     คณะพยาบาลศาสตร์ทดสอบฯ 26 กันยายน 2561 -
ตรวจสอบผลการทดสอบ/ประกาศผลการทอดสอบ 8 ตุลาคม 2561 28 กันยายน 2561