Untitled Document
กำหนดการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
รายการ ภาคปกติ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
สมัครทดสอบวัดความรู้ฯ ผ่านระบบออนไลน์ 6-12 กุมภาพันธ์ 2562 6-12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดความรู้ฯ 15 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
ทดสอบวัดความรู้    
     วิชาภาษาอังกฤษ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (09.00-12.00 น.) 23 กุมภาพันธ์ 2562 (09.00-12.00 น.)
     วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 23 กุมภาพันธ์ 2562 (13.00-16.00 น.) 23 กุมภาพันธ์ 2562 (13.00-16.00 น.)
ตรวจสอบผลการทดสอบ/ประกาศผลการทอดสอบ 4 มีนาคม 2562 4 มีนาคม 2562