จองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 2/2560
จองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคเรียน 2/2560
   
รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนภาคปกติ 2/2560