จองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 1/2560
จองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคเรียน 1/2560
   
รายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนภาคปกติ 1/2560