มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
15/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
15/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
14/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
08/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
08/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>