Untitled Document
คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2555
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2556
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2557
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2558
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2559 [คู่มือหลักสูตรที่เปิดสอน]
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2560
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2561
  คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภุูมิ ปีการศึกษา 2562
   
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>