มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
23/07/63 ขยายระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
22/07/63 ขยายระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
19/06/63 ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
02/12/62 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
08/10/62 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
26/11/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>