มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
02/07/64 การรับรองคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
09/06/64 สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2556
25/10/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปี พ.ศ. 2559
25/10/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559
25/10/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี พ.ศ. 2558
17/07/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบเสนอการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>