มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
09/07/63 แบบฟอร์มแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
09/07/63 แบบฟอร์มแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
24/07/62 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) Template
24/07/62 แบบสำรวจอาจารย์ผู้สอนศึกษาททั่วไป(ไฟล์.doc)
24/07/62 หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
18/10/60 รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
อ่านข่าวทั้งหมด  
Untitled Document
เมนูสำหรับนักศึกษา
นายณัฐพล ดำรงเชื้อ
หัวหน้างานบริการการศึกษา
 
เมนูสำหรับอาจารย์
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โทร.044-815111 ต่อ 102 หรือ 107 Fax.044-815121 , 167 หมู่2 ถนนชัยภูมิ-ตาดโดน ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  <Admin>