มคอ.2  
 
   
09/07/63  แบบฟอร์มแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
09/07/63  แบบฟอร์มแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
24/07/62  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) Template
24/07/62  แบบสำรวจอาจารย์ผู้สอนศึกษาททั่วไป(ไฟล์.doc)
24/07/62  หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
18/10/60  รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
04/10/60  รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
24/07/62  หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560