ปฏิทินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการเรียนการสอน
ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา

ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7
(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564)
ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2564
ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6
(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563)
ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
ปีการศึกษา 2563