ปฏิทินการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2564
ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา 2563
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2563

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ป.บัณฑิต รุ่นที่ 7 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564) ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ป.บัณฑิต รุ่นที่ 6 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563) ปฏิทินการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563