พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
4 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
5 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2553
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566
2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566
4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ยกเลิก)
8 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)
9 ข้อบังคับสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2545
10 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 (ยกเลิก)
11 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558
12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ. 2559
13 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย ประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา พ.ศ. 2566
2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย อัตราการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ พ.ศ. 2566
3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2560
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ที่ชนะการแข่งขันกีฬา พ.ศ. 2548
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2550 (ยกเลิก)
6 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
7 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย กำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
8 ระเบียบสถาบันราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การเก็บเงินค่าธรรมเนียมในการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการ พ.ศ. 2566
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2561
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.วิชาชีพครู)
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2560
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์สภาวิชาชีพที่ควบคุม ปีการศึกษา 2559-2560
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการขอเปิดหลักสูตร พ.ศ.2559
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
12 ประกาศมหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
13 ประกาศมหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสอนกรณีพิเศษ
14 ประกาศมหาวิทาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้วิชาชีพพื้นฐานระดับปริญญาตร
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2557
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
18 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอยกเว้นการเรียนจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน พ.ศ. 2548
21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การกำหนดอัตราการรับ-จ่ายค่าธรรมเนียมขอสอบแก้ “ E ”
22 ประกาศมาหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
23 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
24 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดการประชุมสภาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2556
25 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561
26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาแก่อาจารย์ผู้สอน