รายชื่อนักศึกษา
1 รายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกภาคการศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร
รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
รายชื่อนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาคพิเศษ
รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก ภาคปกติ
รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาโท/เอก ภาคพิเศษ
2 รายชื่อนักศึกษา แยกตามรายวิชาที่่เปิดสอน (สำหรับอาจารย์ใช้เช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียน)
รายชื่อนักศึกษาจะแสดงก็ต่อเมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ