รายชื่อนักศึกษา
1 รายชื่อนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกภาคการศึกษา
2 รายชื่อนักศึกษา แยกตามรายวิชาที่่เปิดสอน (สำหรับอาจารย์ใช้เช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียน)
รายชื่อนักศึกษาจะแสดงก็ต่อเมื่อนักศึกษายืนยันการลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นๆ