ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ตารางเรียนตารางสอน อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา มติการประชุม

ประกาศล่าสุด
24/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการอบรมระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ใหม่
24/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ใหม่
16/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ใหม่
14/06/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ใหม่
06/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ใหม่
06/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ใหม่
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ
24/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการอบรมระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
24/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
16/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
06/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
06/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
05/11/64 ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23/07/63 ขยายระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
22/07/63 ขยายระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
19/06/63 ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
14/06/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
31/05/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
31/05/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
03/08/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
03/08/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา