1. ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 4. การรับรองคุณวุฒิการศึกษา 5. งานหลักสูตร
6. มติการประชุม

 
      ล้างข้อมูล 
ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ
31/05/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564
29/05/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
29/05/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
16/05/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน พ.ศ. 2566
16/05/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาให้แก่คณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2566
28/04/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28/04/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
19/04/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
19/04/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566
26/12/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ
13/03/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566
07/03/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพือปวงชน (กศ.ปช.)
07/03/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
27/02/66 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
27/12/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
28/11/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
16/11/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
31/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
31/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
31/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
27/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.2565
21/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสองปลายภาคการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
12/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
12/10/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาคการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
29/09/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 ติดต่อขอรับปริญญาบัตร
29/09/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2565
02/09/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)(สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา แผน ก แบบ ก2)
26/08/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
17/08/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562
17/08/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565)
17/08/65 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2)
09/08/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
27/07/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี พ.ศ. 2565
27/07/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
27/07/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานการทดสอบสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
24/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการอบรมระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
24/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
16/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
06/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
06/06/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
26/05/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
26/05/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
09/05/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบโควตา (Quota) ครั้งที่ 2 (เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1)
09/05/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (เรียกลำดับสำรองครั้งที่ 1)
03/05/65 ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21/04/65 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
21/04/65 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
11/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากไม่ลงทะเบียนจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
11/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากไม่ลงทะเบียนจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
11/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค เนื่องจากไม่ลงทะเบียนจองรายวิชาเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
08/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ *****ทั้งนี้ให้ดำเนินการเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 231/2565 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 256
01/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)
01/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
28/02/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
29/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
21/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องตารางเรียนตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
21/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
21/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
21/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
21/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องแนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
04/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราค่าบริการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ.2561
01/10/64 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับปริญญาตรีและระดับต่ำกว่าปริญญาตรี
15/07/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564)
13/07/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
12/07/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 (ป.วิชาชีพครู)
23/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
23/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564
23/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2564
23/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
15/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
15/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
15/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
14/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายวิชาเลือกเสรีระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
08/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
08/06/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
22/03/64 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563)
18/03/64 ประกาศ เรื่อง ระบบและกลไกการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
18/03/64 ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
18/03/64 ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบระยะเวลาหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 - 2567
18/03/64 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
18/03/64 ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
12/03/64 ประกาศ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6(เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
12/03/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัคร รอบโควตา 2564
17/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
05/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
02/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564
02/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตา (Quota)
01/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงจำนวนรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
01/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
01/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563
01/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563
01/02/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2564
04/01/64 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สอบวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563)
04/01/64 ผลการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (สอบวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563)
04/01/64 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (สอบวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563)
09/12/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
24/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
12/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 24 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
11/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
03/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช)
03/11/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอบระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
02/11/63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
29/10/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560 ติดต่อขอรับปปริญญาบัตร
27/10/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563
16/10/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
30/09/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
18/09/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
21/08/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2529
09/07/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
01/07/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตตร์
27/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เพิ่มเติมครั้งที่ 2 และเพิ่มเติมครั้งที่ 3
24/06/63 ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 4
23/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและหนวยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
23/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
20/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563
17/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
17/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 3
16/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
16/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
12/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
12/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)
12/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
12/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
12/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ครั้งที่ 1
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปี 2563
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2563
15/06/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่องเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปี 2563
06/03/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ยกเลิก)
06/03/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563(ยกเลิก)
04/03/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
04/03/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
02/03/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
28/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ในการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
27/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
17/02/63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริยญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
17/02/63 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริยญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ
13/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
27/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
11/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 2
07/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2563
07/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563
07/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
27/01/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเรียกผู้ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
14/01/63 portfolio 2563
07/01/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
14/11/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
01/11/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
31/10/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
31/10/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
18/10/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
15/10/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
23/08/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
23/08/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
21/08/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
21/08/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2562)
19/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2562
19/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากใช้เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนด สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562
12/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
12/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562
05/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าอบรม ในหลักสูตรปรัะกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
03/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
03/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายวิชาเลือกเสรี ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกตรี
02/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562
01/07/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
26/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2562
26/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
26/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
24/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
21/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
20/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
19/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณืเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2562
19/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 5 รอบรับตรงอิสระ
12/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ ครั้งที่ 2
12/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)
11/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
10/06/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบรับตรงอิสระ
04/06/62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว รอบที่ 4 Admission
31/05/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
30/05/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28/05/62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 4 Admission
23/05/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23/05/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการค้าปลีก
23/05/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
17/05/62 รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อ รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
17/05/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
29/04/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)
22/04/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)
09/04/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)
09/04/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
29/03/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตา (Quota) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับโรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
22/03/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบโควตา (Quota) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์กับโรงพยาบาลชุมแพและโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
18/03/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
18/03/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
05/03/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
15/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
15/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
14/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
14/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
14/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
13/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
06/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
05/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตา (Quota)
01/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ โครงการเด็กชัยภูมิมีที่เรียน
01/02/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
18/01/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
18/01/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ โครงการเด็กชัยภูมิมีที่เรียน
07/01/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการเด็กชัยภูมิมีที่เรียน
07/01/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
04/01/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
04/01/62 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอน
27/12/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
06/12/61 ประกาศคระกรรมการการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561
06/12/61 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
22/11/61 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย กำหนดเกณฑ์ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
20/11/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
05/11/61 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
05/11/61 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3910/2561 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
30/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
18/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
18/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
12/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561
08/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
04/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ. 2561
02/10/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดกาสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
28/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
28/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญยาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
28/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาครเียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
28/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาครเียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
27/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
27/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
13/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
13/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
04/09/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
31/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
31/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
22/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสุตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
22/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
14/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 15 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
06/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
01/08/61 ตารางนัดหมาย ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2561
01/08/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบทั่วไป
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 (ใช้กับ ปี2-4)
26/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รุ่น 11 ปีการศึกษา 2561
23/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบทั่วไป
13/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบทั่วไป
10/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2
06/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
05/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง (เพิ่มเติม)
04/07/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง
13/06/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รับตรง
07/06/61 อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)
04/06/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
04/06/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
01/06/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
31/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561
30/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
24/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2561
24/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน โดยไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
24/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
24/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
22/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
17/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
09/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
09/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
09/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
08/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รอบโควตา
04/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
03/05/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
27/04/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
27/04/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบ 2 โควตา
20/04/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ติดต่อขอรับประกาศนียบัตร
20/04/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รอบโควตา
19/04/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
02/04/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2561
28/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
28/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักชัยภูมิ เรื่อง คุณสมบัติและภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
27/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักชัยภูมิ เรื่อง ให้บัณฑิตและมหาบัญฑิตไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ติดต่อขอรับปริญญาบัตร
27/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภักชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2
12/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2
09/03/61 แจ้งกำหนดการรับชุดครุยฯ และถ่ายภาพบัณฑิต พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560
07/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2561
02/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/2
02/03/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2 รอบโควตา
28/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
28/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
19/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (ตารางสอบ)(ตารางคุมสอบ)
16/02/61 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
16/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
16/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
16/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
08/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561
05/02/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
23/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
23/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
23/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ปิดภาคเรียน และการส่งผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
15/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
05/01/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
26/12/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2516 รอบที่ 1(Portfolio) ครั้งที่ 1/1
18/12/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559
08/12/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ Portfolio ครั้งที่ 1/2
07/12/60 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3886/2560 เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
30/11/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
23/11/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคปกติ รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
23/11/60 แจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ให้ดำเนินการยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
10/11/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
10/11/60 แจ้งผู้สำเร็จการศึกษามารับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
03/11/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
31/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
25/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
20/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
19/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ยกเว้นสาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
17/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
12/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
10/10/60 แจ้งผู้สำเร็จการศึกษามารับเอกสารใบแสดงผลการเรียน
02/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
02/10/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
30/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 (Portfolio) ครั้งที่ 1/1
26/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
26/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกาา 2560
14/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560
12/09/60 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3185/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
12/09/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
05/09/60 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
05/09/60 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา พ.ศ. 2560
25/08/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
16/08/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การงดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
16/08/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 3
09/08/60 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
09/08/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 15 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
18/07/60 การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
14/07/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
13/07/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
11/07/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
11/07/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
11/07/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10
26/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ปีการศึกษา 2559
26/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2559
21/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
20/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
19/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
17/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกาาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
16/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
15/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
15/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการยื่นขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2560
14/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
14/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
13/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
09/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2
09/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงพยาบาลอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
09/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2
08/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนการสอนระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2560
07/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา
06/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
02/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ป.วิชาชีพครู)
02/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ผลการสอบประมวลความรู้ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกาษา 2559
01/06/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
27/05/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560
26/05/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560
26/05/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
19/05/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์
09/05/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
01/05/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคปกติ รอบทั่วไป
12/04/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
12/04/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
05/04/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
05/04/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30/03/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติที่มีสิทธิ์สอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
24/03/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดรายละเอียดการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา รุ่นที่ 21 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
23/03/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับภาคปกติ
23/03/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับภาคพิเศษ
07/03/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ให้ผู้สอบได้ลำดับสำรองมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
21/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
21/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
15/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
08/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560
07/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ประจำปีการศึกษา 2560
07/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
01/02/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอน
18/01/60 หนังสือ แจ้งกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต
11/01/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
06/01/60 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) สาขาวิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
23/12/59 แบบสำรวจข้อมูลอาจารย์
16/12/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
16/12/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ตารางเรียนตารางสอนระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
16/12/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และการขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
17/11/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
17/11/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
11/11/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา และขยายระยะเวลาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
02/09/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 9 (รหัส 57) และรุ่นที่ 10 (รหัส 58)
02/09/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกาาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รุ่นที่ 2
30/06/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการกำหนดรหัสวิชา
16/06/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นปี
06/06/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แผนการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนครบรอบตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์สภาวิชาชีพที่ควบคุม ปีการศึกษา 2559-2560
06/06/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการขอเปิดหลักสูตร พ.ศ.2559
06/06/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับปริญญาตรี
02/06/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2559 ทุกชั้นปี
10/05/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
28/04/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา
20/04/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
20/04/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ปฏิทินการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
20/04/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง เลื่อนการสอบปลายภาค ภาคการเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
11/02/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
27/02/63 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ
12/01/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งผลการเรียน
12/01/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดสอนกรณีพิเศษ
12/01/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
12/01/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การทดสอบวัดความรู้วิชาชีพพื้นฐานระดับปริญญาตรี
22/10/58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
22/10/58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
22/10/58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558)
14/07/58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี สำหรับการจัดการศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
02/04/58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ขอความร่วมมือให้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
22/01/58 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต พ.ศ. 2557
22/10/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1
22/10/57 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ชั้นปีที่ 1
30/10/56 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษา พ.ศ. 2556
26/08/56 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556