1. ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 4. การรับรองคุณวุฒิการศึกษา 5. งานหลักสูตร
6. มติการประชุม

 
      ล้างข้อมูล 
ข่าว ประชาสัมพันธ์
05/11/64 ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
01/10/64 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาตามแผนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่กำหนดในปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
23/07/63 ขยายระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
22/07/63 ขยายระยะเวลาการขอผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษฯ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
19/06/63 ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
02/12/62 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรสำหรับนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
08/10/62 รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตร และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562
26/11/61 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
24/10/61 รายวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
23/11/60 แบบกรอกข้อมูลโปรแกรม KSP BUNDIT สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางการศึกษา
31/10/60 แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา
10/04/60 หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาครูประจำการ ที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรการพัมนาข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
28/02/60 แบบรายงานการตรวจสุขภาพเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษา และตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐ
22/02/60 แบบสำรวจข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศของหน่วยงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี
20/02/60 แบบรายงานการลงทะเบียนเรียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
15/07/59 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง
29/04/59 ประกาศกระทราวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
29/04/59 ประกาศกระทราวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
29/04/59 ประกาศกระทราวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
08/04/59 คร.8 คำร้องขอสอบปลายภาค
24/03/59 แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post สำหรับการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
29/09/58 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 3130/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
20/04/58 การเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2558
25/08/57 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
16/07/57 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามบทเฉพาะกาลมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
20/04/57 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของสถาบันอุดมศึกษา