1. ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 4. การรับรองคุณวุฒิการศึกษา 5. งานหลักสูตร
6. มติการประชุม

 
      ล้างข้อมูล 
การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
14/06/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
31/05/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565
31/05/65 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
03/08/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
03/08/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติให้ปริญญา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
31/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
19/03/64 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ อนุมัติผลการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
13/05/63 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
13/05/63 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 4 กันยายน 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
11/09/61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17/07/61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 5 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17/07/61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 3 เมษายน 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
17/07/61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 6 มีนาคม 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
24/01/61 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2561 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
21/03/62 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 มิ.ย. - 7 พ.ย. 2560 อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
30/09/56 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 อนุมัติผลการศึกษา วันที่ 5 กันยายน 2556
30/09/56 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 อนุมัติผลการศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2556
30/09/56 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 อนุมัติผลการศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
30/09/56 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2556 อนุมัติผลการศึกษา วันที่ 14 พฤษภาคม 2556