1. ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 4. การรับรองคุณวุฒิการศึกษา 5. งานหลักสูตร
6. มติการประชุม

 
      ล้างข้อมูล 
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา
11/12/64 การรับรองคุณวุฒิฯ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
14/10/64 การรับรองคุณวุฒิฯ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
02/07/64 การรับรองคุณวุฒิฯ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
09/06/64 สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ.2556
25/10/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปี พ.ศ. 2559
25/10/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2559
25/10/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ฉบับปี พ.ศ. 2558
17/07/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบเสนอการแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
21/05/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
21/05/61 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
16/05/61 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตรระดับปริญญาโท พ.ศ. 2550
27/10/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
04/10/60 หลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.(อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html)
05/04/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร [(1) เทคโนฯการจัดการอุตฯ ฉบับปี 56,(2) สาธรณสุขฯ ฉบับปี 56,(3) ภาษาอังกฤษ (5ปี) ฉบับปี พ.ศ. 55]
05/04/60 สกอ. พิจารณรับทราบการให้ความเห็นชอบ หลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร [(1)วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556 (2)การเงินและการธนาคาร พ.ศ. 2555 (3)วิชาชีพครู พ.ศ. 2557 (4)การบริหารการศึกษา พ.ศ. 2556]
18/11/59 สกอ. พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
07/10/59 สกอ. พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2556
16/09/59 การรับรองคุณวุฒิฯ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘)
22/07/59 สกอ. พิจารณารับทราบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 9 หลักสูตร [(1)นิติฯ,(2)สาธาฯ,(3)วิศวฯผลิต,(4)เทคโนฯอุตฯ,(5)คอมฯศึกษา,(6)คอมฯธุรกิจ,(7)รัฐศาสตร์,(8)รปศ.,(9)บริหารทรัพยฯ]
22/07/59 สกอ. พิจารณารับทราบการอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ฉบับปี พ.ศ. 2555
21/07/59 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555
30/05/59 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ศศบ. สาขาวิชาสหาวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปี 2555
22/07/59 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 2 หลักสูตร [(1)สาธาฯ 56,(2)วิศวกรรมเครื่องกล 57]
30/05/59 สกอ พิจารณารับทราบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ 2558)
22/07/59 สกอ. รับทราบ ให้ความเห็นชอบ จำนวน 6 หลักสูตร [(1)ปฐมวัย53,(2)คณิตศาสตร์56,(3)ปฐมวัย56,(4)เทคโนอุตฯ56,(5)สาธาฯ56,(6)วิศวะฯผลิต55]
22/07/59 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบการแก้ไข ปรับปรุงหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร [(1)คอมฯธุรกิจ55,(2)การเงินฯ55,(3)คอมฯศึกษา56,(4)คณิตฯ56,(5)วิทยฯทั่วไป56,(6)ภาษาไทย56,(7)พลศึกษา56แก้ไขหลักสูตร,(8)ปฐมวัยฯ56,(9)อังกฤษ55,(10)คณิตฯ53,(11)อังกฤษ53,(12)พลศึกษา56แก้ไขอาจารย์,(13)วิทยฯคอมฯ56)]
14/08/58 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง 2557)
28/05/58 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)
28/05/58 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสือสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
28/05/58 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
28/05/58 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
22/07/59 สกอ.พิจารณารับทราบหให้หลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร (1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 2. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556))
22/07/59 สกอ.พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร (1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2555 2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ. 2555 )
28/05/58 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2555
28/05/58 สกอ. พิจารณารับทราบการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2556
18/11/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขบางส่วน) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ฉบับปี พ.ศ.2555 และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ.2555
18/11/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เดิม วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธณสุขชุมชน) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
18/11/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
18/11/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี)
17/10/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
17/10/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
01/10/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
25/08/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
16/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
16/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
15/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
10/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
01/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
01/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ฉบับปี พ.ศ. 2555
01/07/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประมินผลการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
20/06/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
10/06/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) สาขาวิชาบริหารการศึกษา
10/06/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
19/05/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
19/05/57 สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
15/05/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
15/05/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) สาขาการเงินการธนาคาร
15/05/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา
15/05/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
15/05/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาหลักสูตรและการสอน
15/05/57 การรับรองคุณวุฒิฯ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สาขาการปกครองท้องถิ่น
15/05/57 หนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว 206 ลว 4 มี.ค. 57 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จาก สกอ.
08/05/57 หนังสือ ที่ 0506(2)/ว206 ลว. 4 มี.ค. 57 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ จาก สกอ.
08/05/57 การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555) สาขาวิศวกรรมการผลิต
08/05/57 หนังสือ ที่ นร 1004.3/195 ลว. 22 มี.ค. 2555 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ จากสำนักงาน ก.พ.