1. ประกาศเกี่ยวกับงานวิชาการ 2. ข่าวประชาสัมพันธ์ 3. การอนุมัติการสำเร็จการศึกษา 4. การรับรองคุณวุฒิการศึกษา 5. งานหลักสูตร
6. มติการประชุม

 
      ล้างข้อมูล 
งานหลักสูตร
16/03/65 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คู่มือวิทยานิพพนธ์และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2565
09/07/63 แบบฟอร์มแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
09/07/63 แบบฟอร์มแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)
24/07/62 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) Template
24/07/62 แบบสำรวจอาจารย์ผู้สอนศึกษาททั่วไป(ไฟล์.doc)
24/07/62 หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
18/10/60 รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (๕ ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
04/10/60 รายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)
24/07/62 หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560