แบบคำร้องต่างๆ
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  บกศ.1 ขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัตินักศึกษา   
  บกศ.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน   
  บกศ.3 คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ   
  บกศ.4 คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน   
  บกศ.5 คำร้องสอบปลายภาค-ขอแก้ระดับคะแนนI.E-และF   
  บกศ.6 คำร้องขอหนังสือรับรอง   
  บกศ.7 คำร้องขอจบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
  บกศ.8 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา-ย้ายสาขาวิชา-ย้ายหมู่เรียน   
  บกศ.9 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา   
  บกศ.10 คำร้องขอใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา   
  บกศ.11 คำร้องขอลาพักการศึกษา-รักษาสภาพ-คืนสภาพ และชำระค่าลงทะเบียนเรียน   
  บกศ.12 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา   
  บกศ.13 บันทึกข้อความ  
  บกศ.14 ใบลานักศึกษา   
  บกศ.15 หนังสือมอบฉันทะ  
  บกศ.16 คำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
  บกศ.17 คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
  บกศ.18 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
  บกศ.19 คำร้องขอให้ออกหนังสือราชการในการจัดทำวิทยานิพนธ์   
  บกศ.20 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   
  บกศ.21 คำร้องส่งวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระฉบับแก้ไข   
  บกศ.22 คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ   
  บกศ.23 คำร้องส่งวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์   
  บกศ.24 คำร้องขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
  บกศ.25 คำร้องขอรับปริญญาบัตรเกินระยะเวลาที่กำหนด   
    
  หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม