การลงทะเบียนเรียน
1 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
2 จองรายวิชาเลือกเสรี
หากภาคเรียนใดมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ให้ทำการจองรายวิชาเลือกเสรีก่อน แล้วค่อยลงทะเบียนเรียนปกติ
3 ลงทะเบียนเรียนภาคปกติ ,ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.) ,ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และระดับบัณฑิตศึกษา