การลงทะเบียนเรียน


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน
วีดิโอแนะนำการการลงทะเบียนเรียนในระบบ
จองรายวิชาเลือกเสรี
* หากภาคเรียนใดมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรี ให้ทำการจองรายวิชาเลือกเสรีก่อน แล้วค่อยลงทะเบียนเรียนปกติ

ลงทะเบียนเรียน
ลงทะเบียนเรียน ทุกระดับ