คู่มือการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา


ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน(กศ.ปช.)

2564 2564 2564 2563 2562 2561 2560 2560 2560 2559 2558 2557 2556 2555
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 คู่มือนักศึกษา (หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป)
ปีการศึกษา 2560
คู่มือนักศึกษา (เล่มหลักสูตร)
ปีการศึกษา 2560
คู่มือนักศึกษา (เล่มระเบียบ)
ปีการศึกษา 2560
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2555

ระดับบัณฑิตศึกษา และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

คู่มือนักศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2566 คู่มือนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 คู่มือนักศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2562 คู่มือนักศึกษา ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2561