มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มติการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

มติการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ