จองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน 1/2565
จองวิชาเลือกเสรี ของนักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) ภาคเรียน 1/2565