การลงทะเบียนเรียนระบบใหม่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
   
ให้นักศึกษาดูปฏิทินการศึกษาตรวจสอบช่วงในการลงทะเบียนหรือดูประกาศทางเว็บไซต์แล้วทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปกติ
2. การลงทะเบียนเรียนร่วม(เรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น)
3. ดูผลการเรียน
 
1.  การลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนปกติ
  1.1 เข้าไปที่ regis.cpru.ac.th แล้วคลิกเลือกเมนู “ลงทะเบียนเรียน
 
   
  1.2 เลือกประเภทที่ต้องการลงทะเบียนเรียน แล้วนักศึกษาจะต้องลงชื่อเข้าใช้งานด้วย
 
   
  ให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา และ รหัสผ่าน(รหัสผ่านใช้ วัน/เดือน/ปีเกิด) เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2525 จะต้องกรอกรหัสผ่าน ดังนี้  02012525 แล้วกดปุ่ม
 
   
  1.3 หลังจากที่เข้าสู่ระบบได้แล้วให้นักศึกษา  คลิกที่ปุ่ม “ลงชื่อเข้าใช้” จะปรากฏหน้าจอลงทะเบียน
 
   
  1.4 คลิกเครื่องหมาย   ในช่อง เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน แล้วกดปุ่ม บันทึกการลงทะเบียน ระบบจะตามว่า “ต้องการบันทึกข้อมูลหรือไม่” ให้ตอบ ตกลง
 
  หลังจากนั้นระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนเรียน และแจ้งเลขที่ใบลงทะเรียนเรียนให้แก่นักศึกษา
   
  1.6 จะปรากฏหน้าจอรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนดังรูปแล้วพิมพ์ใบลงทะเรียนเรียนเพื่อนำไปชำระค่าลงทะเบียนเรียน
 
   
  ***กรณี ที่นักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนได้ มีหลายสาเหตุด้วยกัน ดังนี้
 
1. วันเดือนปีเกิด ที่แจ้งไว้กับกองบริการการศึกษา ไม่ถูกต้อง (โดยกองบริการการศึกษา ใช้ข้อมูลตามที่นักศึกษากรอกประวัติ)
2. นักศึกษาค้างหลักฐานต่างๆ เช่น ค้างรูปถ่าย ค้างค่าหอพัก ค้างหนังสือที่ยืมจากสำนักวิทยบริการ เป็นต้น
3. นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และไม่ได้ทำเรื่องพักการเรียน จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาปัจจุบันได้
  วิธีแก้ไข
 
  ติดต่อกองบริการการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขเพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนได้
 
2. การลงทะเบียนเรียนร่วม(เรียนร่วมกับหมู่เรียนอื่น)
  2.1 เข้าไปที่ regis.cpru.ac.th แล้วคลิกเลือกเมนู “ลงทะเบียนเรียน” แล้วเลือกลงทะเบียนเรียนร่วม
 
   
 

2.2 ระบบจะให้นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งานระบบ ดังรูป

  ให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา และ รหัสผ่าน (รหัสผ่านใช้ วัน/เดือน/ปีเกิด) เช่น เกิดวันที่ 2 มกราคม 2525 จะต้องกรอกรหัสผ่าน ดังนี้ 02012525 แล้วกดปุ่ม
 
   
  2.3 จะปรากฏหน้าจอ  คลิก ลงทะเบียนเพิ่ม  ดังรูป
 
  จะแสดงในลงทะเบียนใบหลักที่ลงทะเบียนไปแล้ว จำนวนเงิน และหน่วยกิตที่ได้ลง หากต้องการลงทะเบียนเพิ่ม คลิก ตรง[ลงทะเบียนเพิ่ม] จะปรากฏหน้าให้ค้นหารายวิชา  ดังรูป
 
  ให้ใส่ชื่อวิชา หรือรหัสวิชา พิมพ์เพียงบางส่วน ในช่อง พร้อมตรวจสอบ วันเวลา ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับเวลาเรียน วิชาอื่นๆ ในตารางของนักศึกษา (นักศึกษาต้องตรวจสอบเอง) แล้วกดปุ่ม “เพิ่มวิชา” ที่อยู่ด้านหลัง หากต้องการ
  - เพิ่มวิชาเรียน ให้กดปุ่ม   เพิ่มวิชา
  - ยกเลิก หลังจากเพิ่มวิชาแล้ว ให้กดปุ่ม
  - บันทึก หลังจากเพิ่มวิชาแล้ว ให้กดปุ่ม 
   
  จะปรากฏหน้าจอ แสดงรายวิชาที่เพิ่ม ดังรูป
 
 

หลังจากกดปุ่มบันทึก  จะแสดงใบรายการลงทะเรียนเรียนร่วม ดังรูป

 
  ***หลังจากบันทึกการลงทะเบียนเรียนร่วมแล้วให้พิมพ์ใบคำร้องแล้วให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่คณะ  ลงลาย มือชื่อ ตามลำดับข้อ ท้ายใบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม และนำมาส่งที่กองบริการการศึกษา และมาตามคำร้อง ภายหลังจากยื่น เพื่อไปชำระเงินต่อไป
   
 
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียน   สำหรับภาคกศ.ปช. ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-5 ก.ย. 2558
    สำหรับภาคปกติ ระหว่างวันที่ 24 ส.ค.-7 ก.ย. 2558
 
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านข้อความข้างต้นและเข้าใจในกระบวนการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวแล้ว