วีดิโอแนะนำการการลงทะเบียนเรียนในระบบ

งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ลงทะเบียนเรียนตามแผนปกติ

การจองรายวิชาเลือกเสรี

การจองรายวิชาลงทะเบียนเรียนร่วมกับหมุ่เรียนอื่น

การยกเลิกใบลงทะเบียนเรียน