Loading...
ทะเบียน
 
 
 
 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
  1. พิจารณาเสนอวิสัยทัศน์ กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและ การวัดผลประเมินผลการศึกษาให้สอดคลองกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
  2. พิจารณาเสนอดําเนินการเกี่ยวกับการวิจยัการสอน การประเมินผลการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
  3. พิจารณาเสนอการให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนยบัตร
  4. พิจารณาเสนอการจัดตั้งยุบรวม และการยุบเลิกคณะ สถาบัน สํานักศูนย์ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการเสนอแบ่งส่วนราชการหรือส่วนงานในหน่วยงานดังกล่าว
  5. พิจารณาเสนอการรับสถาบันวิชาการชั้นสูงหรือสถาบันวิจัยอื่นเข้าสมทบในมหาวิทยาลัย
  6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
  7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และอาจารย์พิเศษ
  8. แสวงหาวิธีการที่จะทำให้การศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การ ปรับปรุง การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เจริญยิ่งขึ้น
  9. เสนอแนะแนวทางการประสานงาน การระดมสรรพกำลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การทำ ข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยในความร่วมมือทางวิชาการ ประสานการใช้บุคลากร ทรัพยากรและความชำนาญร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  10. พิจารณาให้ความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
  11. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานด้านวิชาการของ มหาวิทยาลัย
  12. ให้คำปรึกษาแก่อธิการบดีและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี มอบหมาย
  13. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใดๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ
 
 
ข้อมูลติดต่อ
 • งานบริการการศึกษา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 • โทรศัพท์ : 044-815120
 • หรือ : 044-815111 ต่อ 1100 ,1107 ,1066
 • แฟกซ์ : 044-815154
 • Email : regis_cpru@cpru.ac.th
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
 • วันนี้         :  224
 • เมื่อวาน    :  300
 • เดือนนี้      :  822
 • เดือนที่ผ่านมา  :  7,178
 • ปีนี้              :  112,628
 • ปีที่ผ่านมา   :  179,416
 • ออนไลน์ตอนนี้  :   1