คำร้องต่างๆ
   
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   
  บกศ.1 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.3 คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ-ลงทะเบียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.4 คำร้องขอเพิ่ม-ถอนรายวิขา  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.5 คำร้องขอสอบปลายภาค  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.6 คำร้องขอแก้ระดับคะแนนI.E-และF  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.7 คำร้องขอจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.8 คำร้องขอหนังสือรับรอง   (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.9 คำร้องขอรับปริญญาบัตรเกินระยะเวลาที่กำหนด  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.10 คำร้องขอใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.11 คำร้องขอลาพักการศึกษา  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.12 คำร้องขอรักษาสภาพและคืนสภาพ   (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.13 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา ย้ายสาขาวิชา ย้ายหมู่เรียน  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.14 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.15 คำร้องขอลาออก  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.16 หนังสือมอบฉันทะ  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.17 ใบลา  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.18 บันทึกข้อความ  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.19 คำร้องขอเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.20 คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.21 คำร้องขอให้ออกหนังสือราชการในการจัดทำวิทยานิพนธ์  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.22 แบบรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.23 คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ   (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.24 คำร้องขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระ  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.25 คำร้องส่งวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์  (ลิงค์สำรอง)
  บกศ.26 คำร้องขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ลิงค์สำรอง)