คำร้อง (คร.)ต่างๆ
 

>>>ขั้นตอนการยื่นคำร้อง<<<

   
  แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   
คร.1 คำร้องขอหนังสือรับรอง
คร.2 คำร้องขอรับหลักฐานแสดงผลการศึกษา (กรณีรับเกินระยะเวลาที่กำหนด)
คร.3 คำร้องขอจบการศึกษา/ขอใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (ระดับปริญญาตรี ใช้ฟอร์มนี้)
คร.4 คำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา/ยกเว้นรายวิชา/ยกเว้นวิชาศึกษาทั่วไป
  4-1 คำร้องขอโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
  4-2 คำร้องขอยกเว้นการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  4-3 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนหมวดศึกษาทั่วไป
  4-4 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ หรือหมวดวิชาเลือกเสรี
คร.5 คำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ/ลงทะเบียนเรียนเกินจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด
คร.6 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วม (ปริ้นจากระบบลงทะเบียนเรียนร่วม)
คร.7 คำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
คร.8 คำร้องขอสอบปลายภาค
คร.9 คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
คร.10 คำร้องขอรักษาสภาพ/คืนสภาพนักศึกษา (ใช้ในกรณีที่ข้ามภาคเรียน หรือลงทะเบียนเรียนช้า)
คร.11 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา/เปลี่ยนโปรแกรมวิชา
คร.12 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
คร.13 คำร้องขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติ
คร.14 ใบลานักศึกษา
คร.15 บันทึกข้อความ
คร.16 คำร้องขอแก้ระดับคะแนน I, E และ F
คร.17 คำร้องขอใบแทนหลักฐานแสดงผลการศึกษา
คร.18 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา (ติดต่อที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่)
คร.19 คำร้องขอลาพักการศึกษา (ยกเลิก ใช้ คร.9)
คร.20 คำร้องขอคืนสภาพ รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และขยายระยะเวลาในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คร.21 คำร้องขอจบการศึกษา ขอรับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต, ปริญญาญาโท, ปริญญาเอก ใช้ฟอร์มนี้)